عنصر اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده

عنصر: اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده تحقیقات اخبار حوادث

برخوردهای غیر قانونی با نخبگان موجب خروج آنها از کشور می‌شود

یک عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: اگر برخورد با نخبه یا یک فرد سیاسی یا یک فرد اجتماعی و فرهنگی خارج از ضوابط باشد قاعدتا همین عنوان موجب خروج آنها از کشور م..

ادامه مطلب